Polski Związek
Towarzystw
Wioślarskich
Sponsor Generalny
Sponsor Generalny
Partner medialny
Partner medialny
Facebook Twitter Instagram Youtube

Pobierz załącznik

Na podstawie §9 pkt. 3b Statutu PZTW, postanawia się co następuje:

§ 1

Regulamin stosuje się do wszystkich instruktorów i trenerów prowadzących zajęcia w klubach sportowych i okręgowych związkach sportowych biorących udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZTW.

§ 2

Licencja jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia trenerskie lub instruktorskie do prowadzenia zajęć treningowych i do udziału w zawodach wioślarskich organizowanych przez PZTW lub organizacje w nim zrzeszone.

§ 3

 1. Organem uprawnionym do wydawania licencji z upoważnienia Zarządu PZTW jest Komisja ds. Licencji i Zmiany Barw Klubowych.
 2. Licencję przyznaje się na pisemny wniosek zainteresowanej osoby wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Koszty przyznania bądź przedłużenia licencji pokrywa zainteresowany.

§ 4

 1. Do wniosku o przyznanie licencji trenera/instruktora należy dołączyć:
  1. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  2. dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji instruktora lub trenera wioślarstwa
  3. zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera lub instruktora.
  4. pisemne zobowiązanie do przestrzegania statutu i regulaminów PZTW oraz FISA i MKOL.
 2. Trenerzy obcokrajowcy obowiązani są przedstawić odpowiednie dokumenty w języku polskim potwierdzone notarialnie.

§ 5

 1. Licencje są odpłatne, a opłatę licencyjną ustala Zarząd PZTW.
 2. Koszty wydania zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt. c pokrywa osoba ubiegająca się o przyznanie licencji trenera lub instruktora.

§ 6

 1. Licencję wydaje się na okres 5 lat.
 2. Dokumentem przyznanej licencji jest legitymacja z numerem ewidencyjnym wydana trenerowi lub instruktorowi, opatrzona zdjęciem.

§ 7

Ustala się dwie kategorie licencji:

 1. licencja – trener wioślarstwa
 2. licencja – instruktor wioślarstwa

§ 8

 1. Licencji nie może uzyskać osoba, która:
  1. została ukarana karą dożywotniego zakazu wykonywania zawodu trenera lub instruktora,
  2. została ukarana kara czasowego zakazu wykonywania zawodu trenera lub instruktora, w okresie obowiązywania tej kary,
  3. została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo wykluczające możliwość pracy z młodzieżą,
 2. Odmowa przyznania licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 9

 1. Trener lub instruktor może być pozbawiony licencji w przypadku:
  1. rażącego nieprzestrzegania regulaminu regat stwierdzonego w protokole regat,
  2. nietrzeźwości na zawodach i treningach,
  3. udowodnionego podawania środków dopingujących zawodnikom.
  4. naruszania godności, poniżania lub upokarzania zawodnika, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem organu dyscyplinarnego.
  5. nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa zawodników na treningach.
 2. Pozbawianie licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 10

Od decyzji określonych w §§ 8 i 9 trenerowi lub instruktorowi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

§ 11

Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.

§ 12

Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Zarządowi PZTW.

 

Regulamin na podstawie uchwały Zarządu PZTW z dnia 19 listopada 2016 obowiązuje od dnia uchwalenia na czas nieokreślony.

Pobierz załącznik