Polski Związek
Towarzystw
Wioślarskich
Sponsor Generalny
Sponsor Generalny
Partner medialny
Partner medialny
Facebook Twitter Instagram Youtube

Pobierz załącznik

Na podstawie §9 pkt. 10 Statutu PZTW, postanawia się co następuje:

§ 1

Regulamin stosuje się do wszystkich zawodników uprawiających lub zamierzających uprawiać wioślarstwo i uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Towarzystw Wioślarskich.

§ 2

Posiadanie licencji stanowi warunek uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Towarzystw Wioślarskich.

§ 3

Licencje są odpłatne, a opłatę licencyjną ustala Zarząd PZTW. Powyższe dotyczy również przedłużenia licencji na każdy następny rok.

§ 4

   1. Organem uprawnionym do wydawania licencji z upoważnienia Zarządu PZTW jest Komisja ds. Licencji i Zmiany Barw Klubowych.
   2. Komisja wydająca licencję prowadzi ewidencję przyznanych licencji oraz odrębną ewidencję prawomocnych decyzji o odmowie przyznania i pozbawienia licencji.
   3. Licencję przyznaje się na pisemny wniosek zainteresowanej osoby składany za pośrednictwem macierzystego klubu sportowego, a w przypadku osoby niestowarzyszonej bezpośrednio do Komisji ds. Licencji i Zmiany Barw Klubowych PZTW. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
   4. Osoba niestowarzyszona jest zobowiązana do przedstawienia pisemnego potwierdzenia posiadanych umiejętności i znajomości zasad rywalizacji sportowej w wioślarstwie – wystawionego przez dwóch trenerów wioślarskich.
   5. Osoba niestowarzyszona pokrywa wszelkie koszty związane z udziałem we współzawodnictwie sportowym.
   6. Przedłużenie licencji na dany rok odbywa się na podstawie listy zawodników poświadczonej przez macierzysty klub i przesłanej do biura Związku do dnia 31 marca danego roku. Osoby niestowarzyszone występują indywidualnie o przedłużenie licencji również do dnia 31 marca danego roku.

§ 5

Do wniosku o przyznanie licencji zawodnika należy dołączyć: 1. aktualne zdjęcie, 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania wioślarstwa wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego, 3. pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego, w przypadku osoby niepełnoletniej, 4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje do uprawiania wioślarstwa – w przypadku osoby niestowarzyszonej. 5. pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich oraz międzynarodowych organizacji sportowych, a także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej.

§ 6

Dokumentem przyznanej licencji jest legitymacja z numerem ewidencyjnym wydana zawodnikowi, opatrzona zdjęciem i podpisem zawodnika, pieczęcią Związku oraz podpisem przedstawiciela Związku. Przyznany Numer ewidencyjny obowiązuje przez cały czas aktywności sportowej zawodnika w wioślarstwie. Ważność licencji na dany rok jest stwierdzana na podstawie listy corocznie aktualizowanej przez Komisję ds. Licencji i Zmiany Barw Klubowych. Ważność przyznanej licencji wygasa w dniu 31 marca następnego roku.

§ 7

      1. Licencji na uprawianie wioślarstwa nie może uzyskać zawodnik, który został przez właściwy organ Związku:
       1. ukarany karą dożywotniej dyskwalifikacji,
       2. ukarany karą czasowej dyskwalifikacji – w okresie odbywania tej kary,
       3. pozbawiony licencji z przyczyn określonych w § 8 ust. 1 i 2 w okresie 2 lat od daty wydania tej decyzji.
      2. Odnowa przyznania licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 8

      1. Zawodnik traci licencję na podstawie decyzji Zarządu Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich w przypadku:
       1. stwierdzenia przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego niezdolności do uprawiania wioślarstwa,
       2. rażącego nieprzestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej,
       3. rażącego naruszenia obowiązków zawodnika,
       4. przekroczenia przepisów antydopingowych.
      2. Pozbawienie licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 9

Od decyzji określonych w §§7 i 8 zawodnikowi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

§ 10

Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.

§ 11

Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Zarządowi PZTW.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie na podstawie decyzji Zarządu PZTW z dnia 19 listopada 2016 roku.

Pobierz załącznik