Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich
Sponsor Generalny
Patronat Prezydenta RP
Partner medialny
Partner medialny
Polskie Radio Jedynka
Partner medialny
100 lat PZTW Facebook Twitter Instagram Youtube
100 lat PZTW

Regulamin Kolegium Sędziów PZTW

 

Rozdział I
Skład i władze Kolegium Sędziów

§ 1

Kolegium Sędziów jest wewnętrznym i pomocniczym organem Zarządu PZTW do spraw sędziowskich. Członkami Kolegium są wszyscy sędziowie, którzy posiadają ważne licencje sędziowskie PZTW.

§ 2

Członkami Okręgowego Kolegium Sędziów są wszyscy sędziowie, zarejestrowani w danym okręgu. W razie braku OZTW na terenie, na którym działają kluby wioślarskie Zarząd PZTW może powołać na wniosek Prezydium Kolegium Sędziów, lokalne Kolegium przy klubie wioślarskim.

§ 3

Przewodniczącego Kolegium Sędziów wybiera ze swego grona zebranie plenarne Sędziów Związkowych, jako kandydata do Zarządu, przed Sejmikiem Wyborczym PZTW. Warunkiem zatwierdzenia kandydata jako wiceprezesa Zarządu ds. sędziów i regat jest jego wybór przez delegatów na Sejmiku Wyborczym PZTW.

§ 4

Pracą Kolegium Sędziów OZTW kieruje jego przewodniczący. Przewodniczącego Okręgowego Kolegium Sędziów wybiera ze swego grona Okręgowe Kolegium Sędziów przed Sejmikiem Wyborczym OZTW, który zatwierdza go jako wiceprezesa Zarządu ds. Sędziowskich. Okręgowe Kolegium Sędziów może wybrać ze swego grona wiceprzewodniczącego OKS i sekretarza.

§ 5

Pracą Kolegium Sędziów PZTW kieruje Prezydium Kolegium Sędziów PZTW. W jego skład, oprócz przewodniczącego, wchodzą przewodniczący okręgowych kolegiów sędziów,  zastępcy przewodniczących w okręgu wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, oraz przewodniczący kolegium wrocławskiego. Przewodniczący Kolegium Sędziów PZTW może powołać spośród członków Prezydium wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Kolegium.

§ 6

Kadencja Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZTW trwa przez okres kadencji Zarządu PZTW. Kadencja Przewodniczącego Kolegium Sędziów OZTW trwa przez okres kadencji Zarządu OZTW. W przypadku wakatu na stanowisku Przewodniczącego Kolegium Sędziów jego obowiązki przejmuje z-ca Przewodniczącego Kolegium Sędziów do czasu następnego Sejmiku Sprawozdawczo- Wyborczego.

§ 7

Nadzór nad pracą Prezydium Kolegium Sędziów sprawuje Zarząd PZTW za pośrednictwem wiceprezesa Zarządu ds. sędziów i regat.

 

Rozdział II
Zadania Prezydium Kolegium

§ 8

 1. Kolegium działa na podstawie rocznego planu pracy, opracowanego przez Prezydium.
 2. Posiedzenia Prezydium Kolegium Sędziów odbywają się co najmniej 2 razy w ciągu roku według ustalonego terminarza. Mogą one być również zwoływane w sprawach pilnych.
 3. Posiedzenia zwołuje z odpowiednim wyprzedzeniem przewodniczący Kolegium, przesyłając członkom Prezydium minimum 7 dni przed terminem posiedzenia zawiadomienie, przewidywany porządek dzienny posiedzenia oraz ewentualnie materiały potrzebne do przygotowania dyskusji.
 4. Zebrania Prezydium prowadzi Przewodniczący Kolegium, w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący lub inny członek prezydium upoważniony przez Przewodniczącego na piśmie.
 5. Udział przewodniczących kolegiów okręgowych lub osób przez nich wyznaczonych w zebraniach Prezydium jest obowiązkowy.
 6. Posiedzenia Prezydium są protokołowane przez Sekretarza Kolegium. Protokoły i uchwały Prezydium gromadzone są w biurze Związku.
 7. Prezydium podczas swoich posiedzeń omawia zadania dotyczące Kolegium Sędziów oraz sposób ich realizacji. Istotne decyzje podejmowane są na drodze podejmowania uchwał.
 8. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% jego członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. Na wniosek co najmniej dwóch członków Prezydium może zostać przeprowadzone głosowanie tajne.

§ 9

Do zadań organizacyjnych w działalności Prezydium Kolegium Sędziów należą:

 1. opracowywanie i przedstawianie Zarządowi PZTW corocznych planów pracy Kolegium wraz z preliminarzem wydatków oraz nadzór nad ich realizacją,
 2. przygotowanie corocznych sprawozdań z działalności Kolegium,
 3. wnioskowanie obsady sędziów głównych regat centralnych, ich zastępców, starszych sekretarzy regat oraz starszych sędziów komisji kontroli,
 4. wyznaczanie składów komisji sędziowskich regat centralnych w porozumieniu  z Zarządem PZTW (co do ilości sędziów w składzie Komisji) oraz okręgowymi kolegiami sędziów (co do składu Komisji),
 5. wyznaczanie spośród członków Prezydium Przedstawiciela Kolegium Sędziów na regatach centralnych,
 6. proponowanie kandydatur sędziów z licencją FISA na regaty organizowane przez FISA oraz na inne regaty międzynarodowe za granicą,
 7. nadzór nad pracą Okręgowych Kolegiów Sędziów oraz wizytacje regat okręgowych,
 8. analiza i ocena pracy komisji sędziowskich regat centralnych,
 9. coroczna ocena działalności Kolegium,
 10. prowadzenie wykazów i ewidencji pracy sędziów związkowych na regatach centralnych,
 11. wnioskowanie wyróżnień i odznaczeń PZTW dla członków Kolegium, w tym Złotej i Srebrnej Odznaki Kolegium Sędziów,
 12. opiniowanie i rozstrzyganie: sporów, odwołań i zażaleń dotyczących sędziów i ich pracy,
 13. organizowanie zebrań i narad plenarnych sędziów,
 14. prowadzenie innych spraw związanych z zakresem pracy sędziów,
 15. aktualizacja i weryfikacja licencji sędziowskich zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 10

Do zadań szkoleniowych w działalności Prezydium Kolegium Sędziów należą:

 1. opracowywanie programów narad szkoleniowych dla sędziów,
 2. organizacja i prowadzenie centralnych narad szkoleniowych oraz nadzór nad naradami okręgowymi,
 3. opracowywanie wytycznych do programów szkoleniowych sędziów wszystkich klas,
 4. opracowywanie tematyki i realizacja szkolenia z zakresu regulaminów regatowych dla środowiska wioślarskiego,
 5. powoływanie komisji egzaminacyjnych na sędziego związkowego,
 6. zatwierdzanie listy kandydatów na sędziów związkowych,
 7. opiniowanie kandydatów do egzaminu na licencje międzynarodową,
 8. przeprowadzenie egzaminów dla sędziów na licencję (klasę) związkową,
 9. przygotowanie i redakcja materiałów szkoleniowych “Biblioteczki Sędziego”.

§ 11

Do zadań technicznych w działalności Prezydium Kolegium Sędziów należą:

 1. opiniowanie projektów modernizacji i budowy torów regatowych oraz udział w nadzorze realizacji projektów,
 2. wnioskowanie wprowadzenia zmian w wyposażeniu i urządzeniach centralnych torów regatowych,
 3. uczestniczenie z głosem współdecydującym przy klasyfikacji wg wymogów FISA torów regatowych w Polsce,
 4. przeprowadzanie inspekcji i wizji lokalnych stanu przygotowania torów i urządzeń przed szczególnie ważnymi imprezami,
 5. proponowanie wzorów strojów i odznak sędziowskich.

§ 12

Kolegium Sędziów współpracuje z innymi Komisjami i zespołami Zarządu. Dotyczy to szczególnie prac w zakresie:

 • opracowywania i opiniowania nowelizacji Wioślarskiego Regulaminu Sportowego i Wioślarskiego Informatora Sportowego;
 • opracowywania i opiniowania regulaminów imprez, programów regat, kalendarza regat;
 • prowadzenia szkoleń w zakresie regulaminów i przepisów wioślarskich;
 • organizacji i prowadzenia regat.

§ 13

Prezydium może powołać spośród członków Kolegium tematyczne zespoły lub sekcje, działające stale lub powoływane do wykonania określonych zadań.

§ 14

Sekretarz Kolegium prowadzi rejestr uchwał Prezydium, rejestr sędziów związkowych oraz rejestr sędziów wyróżnionych srebrną i złotą odznaką Kolegium, a także osób wyróżnionych tytułem Zasłużonego Sędziego PZTW.

§ 15

Sekretarz Kolegium Okręgowego lub Przewodniczący prowadzi rejestr sędziów działających w okręgu oraz posiadanych przez nich klas oraz rejestr sędziów wyróżnionych srebrną i złotą odznaką Kolegium, a także osób wyróżnionych tytułem Zasłużonego Sędziego PZTW.

§ 16

Plenarne zebrania Kolegium Sędziów, połączone z naradą szkoleniową odbywają się przynajmniej raz w roku. Obowiązek przygotowania i przeprowadzenia narad ciąży na Prezydium Kolegium Sędziów.

 

Rozdział III
Prawa i obowiązki sędziego

§ 17

Sędzia powołany do uczestnictwa  w regatach ma prawo do zwrotu kosztów ustalonych odpowiednimi zarządzeniami.

§ 18

Każdy sędzia zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania w czasie zawodów regulaminów i przepisów mających zastosowanie w czasie zawodów,
 2. rzetelnego i obiektywnego wykonywania swoich czynności,
 3. stosowania się do uchwał i decyzji Prezydium KS PZTW oraz Zarządu PZTW,
 4. Uczestnictwa w kursach i naradach sędziowskich,
 5. zachowania nienagannej postawy moralnej.

§ 19

Szczegółowe uprawnienia i obowiązki sędziego określają przepisy Wioślarskiego Regulaminu Sportowego oraz Wioślarskiego Informatora Sportowego.

 

Rozdział IV
Kary

§ 20

W stosunku do sędziego postępującego niewłaściwie w czasie wykonywania funkcji sędziowskich lub podejmującego decyzje sprzeczne z przepisami można zastosować następujące kary:

 1. upomnienie,
 2. nagana,
 3. zawieszenie w działalności na czas do 4 lat,
 4. pozbawienie licencji sędziowskiej.

§ 21

 1. Kary upomnienia nagany dla sędziów klas drugiej i pierwszej nakładane są przez przewodniczącego Okręgowego KS.
 2. Karę zawieszenia w działalności na czas określony dla sędziów klas drugiej i pierwszej na wniosek przewodniczącego okręgowego KS nakładane są przez Zarząd OZTW.
 3. Kary upomnienia, nagany oraz zawieszenia w działalności na czas określony dla sędziów klasy związkowej nakładane są przez Prezydium Kolegium Sędziów.
 4. Karę pozbawienia licencji sędziego nakłada Zarząd PZTW na wniosek Prezydium KS w stosunku do sędziów klasy związkowej lub Zarząd OZTW w stosunku do sędziów klas drugiej i pierwszej.
 5. Złożenie wniosku o wymierzenie kary zawieszenia w działalności na czas określony lub pozbawienia licencji sędziego powoduje automatyczne zawieszenie sędziego w działalności do czasu wydania decyzji przez Zarząd OZTW lub PZTW w danej sprawie.
 6. Nałożenie kary może mieć miejsce tylko po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i złożenia wyjaśnień przez osobę, której postawiono zarzut.

§ 22

 1. Sędziemu ukaranemu karą zawieszenia w działalności na czas określony lub karą pozbawienia licencji sędziego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zarządu PZTW w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o ukaraniu
 2. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 23

Szczegółowe zagadnienia dotyczące: klas sędziowskich, strojów i odznak sędziowskich zostały zawarte w załącznikach do niniejszego regulaminu.

§ 24

We wszystkich sprawach związanych z działalnością Kolegium i jego prezydium, a nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd PZTW.

 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZTW w dniu 18.02.2017 i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Załączniki:

Nr 1  Klasy sędziowskie

Nr 2  Regulamin nadawania odznak Kolegium Sędziów

Nr 3  Strój sędziowski

 

Załącznik nr 1
do Regulaminu Kolegium Sędziów Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich

Klasy sędziowskie

 

 1. Sędziowie wioślarscy zrzeszeni w PZTW dzielą się na następujące klasy:
  1. sędziowie związkowi z licencją PZTW,
  2. sędziowie klasy I z licencją PZTW,
  3. sędziowie klasy II z licencją PZTW.
 2. Przewodniczący Okręgowego KS typuje kandydatów do egzaminu na klasę I oraz przeprowadza weryfikację formalną kandydatów.
 3. Kandydaci do egzaminu związkowego zgłaszani są przez przewodniczącego okręgowego KS do Prezydium KS. Warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu jest pozytywne  przejście weryfikacji formalnej, prowadzonej przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.
 4. Klasy sędziowskie 1 i 2 nadaje Zarząd OZTW na wniosek powołanej przez przewodniczącego okręgowego KS Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, klasę związkową nadaje Zarząd PZTW na wniosek Komisji Egzaminacyjnej powołanej na wniosek przewodniczącego KS PZTW przez prezydium KS PZTW.
 5. Klasę 2 może otrzymać kandydat na sędziego, który z egzaminu uzyskał wynik pozytywny oraz ukończył 18 lat. Klasa 2 (licencja klasy 2) uprawnia do pełnienia wszystkich funkcji na regatach lokalnych, okręgowych i międzyokręgowych oraz funkcji pomocniczych na regatach ogólnopolskich.
 6. Klasę 1 może otrzymać sędzia klasy 2, który wziął udział w pracach Komisji Sędziowskich 15 regat, pełniąc minimum 1 raz funkcję arbitra i startera (do stażu sędziowskiego liczy się również udział w jednej naradzie okręgowej lub ogólnopolskiej) oraz zdał egzamin. Klasę związkową może otrzymać sędzia klasy 1, który wziął udział w pracach Komisji Sędziowskiej 40 regat (do stażu sędziowskiego liczy się również udział w jednej naradzie ogólnopolskiej). Warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu jest wszechstronny staż sędziowski, w tym przynajmniej dwukrotne pełnienie funkcji startera, arbitra, sekretarza oraz przynajmniej jednokrotne pełnienie funkcji sędziego głównego lub jego zastępcy. Co najmniej jedną z tych funkcji kandydat winien pełnić na regatach ogólnopolskich.
 7. Prezydium Kolegium Sędziów PZTW ma prawo złagodzić w szczególnych przypadkach warunki dopuszczenia do egzaminu na sędziego związkowego dla tych sędziów, którzy byli lub są długoletnimi zawodnikami, trenerami, instruktorami lub działaczami OZTW lub PZTW.
 8. Klasę 1 i 2 nadaje się na okres 3 lat. Udział w okręgowej lub ogólnopolskiej naradzie w okresie ważności licencji sędziowskiej przedłuża ją na następny, trzyletni okres. Z końcem roku kalendarzowego, w którym sędzia wioślarski kończy 67 lat licencja sędziowska traci ważność, a sędzia prawo do sędziowania podczas zawodów ogólnopolskich. Na wniosek sędziego, zaopiniowany przez okręgowe Kolegium Sędziów, Prezydium Kolegium Sędziów może przedłużyć licencję sędziowską na okres od 1 do 3 lat, w zależności od oceny dotychczasowej pracy sędziowskiej wnioskodawcy.
 9. Klasę związkową nadaje się na okres 4 lat. Udział w ogólnopolskiej naradzie w okresie ważności licencji sędziowskiej przedłuża ją na następny czteroletni okres. Z końcem roku kalendarzowego, w którym sędzia wioślarski kończy 67 lat licencja sędziowska traci ważność, a sędzia prawo do sędziowania podczas zawodów ogólnopolskich. Na wniosek sędziego, zaopiniowany przez okręgowe Kolegium Sędziów, Prezydium Kolegium Sędziów może przedłużyć licencję sędziowską na okres od 1 do 3 lat, w zależności od oceny dotychczasowej pracy sędziowskiej wnioskodawcy. Jeśli przypadek taki dotyczy Przewodniczącego Okręgowego KS wniosek o przedłużenie licencji należy skierować bezpośrednio do Prezydium Kolegium Sędziów.
 10. Aktualizacji rejestru sędziów oraz posiadanych przez nich klas dokonuje się corocznie w dniu 31 grudnia.
 11. Sędziowie pełniący zawodowo funkcje trenerów i instruktorów mogą – niezależnie od posiadanej klasy licencji – pełnić na regatach lokalnych i centralnych jedynie funkcje pomocnicze (nie zastrzeżone w WRS dla sędziów klasy 1. w regatach centralnych)
 12. Zawodnicy i sternicy posiadający licencje sędziowskie mogą pełnić funkcje sędziów jedynie w tych regatach, w których nie startują jako zawodnicy.
 13. Utrata licencji sędziego wioślarskiego powoduje utratę prawa do pełnienia funkcji sędziego zawodów.
 14. Prezydium Kolegium Sędziów PZTW prowadzi zbiorczy rejestr sędziów oraz posiadanych przez nich klas.

 

Załącznik nr 2
do Regulaminu Kolegium Sędziów PZTW

Regulamin nadawania odznak Kolegium Sędziów

 

 1. Odznaki Kolegium Sędziów przyznawane są sędziom przez Zarząd PZTW na wniosek Prezydium KS za wybitne zaangażowanie w pracach Komisji Sędziów i Kolegium Sędziów oraz jednoczesną wyróżniającą postawę społeczno-moralną. Zasłużonym sędziom może zostać przyznana:
  1. Srebrna Odznaka Kolegium Sędziów;
  2. Złota Odznaka Kolegium Sędziów.
  Rodzaj przyznawanej odznaki zależny jest od spełnienia kryteriów aktywności działalności sędziego.
 2. Odznaka Kolegium ma postać emblematu przypinanego do stroju i przedstawia dwa wiosła o piórach w barwach narodowych, zakończonych u dołu tabliczką z napisem PZTW, Kolegium Sędziów. Odznaka srebrna posiada tabliczkę koloru srebrnego, a odznaka złota – koloru złotego.
 3. Odznakę srebrną nadaje się sędziemu po spełnieniu warunków punktu 1 i po sędziowaniu przynajmniej 50 regat.
 4. Odznakę złotą nadaje się sędziemu po spełnieniu warunków punktu 1 i po sędziowaniu przynajmniej 100 regat.
 5. Specjalna nagroda Prezydium Kolegium Sędziów będzie przyznawana corocznie przez Prezydium KS w uznaniu za wyróżniającą się i wzorową postawę sędziowską.

 

Załącznik nr 3
do Regulaminu Kolegium Sędziów Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.

Strój sędziowski

 

 1. Oficjalny strój sędziowski dla kobiet: granatowa marynarka, niebieska bluzka, szara spódnica lub spodnie, czarne obuwie.
 2. Oficjalny strój sędziowski dla mężczyzn: granatowa marynarka, niebieska koszula, szare spodnie, czarne obuwie.
 3. W czasie pełnienia funkcji na regatach sędzia nosi imienną plakietkę sędziego o wymiarach plakietka 8 cm x 3 cm – biało czerwoną z emblematem PZTW i własnym nazwiskiem.
 4. Podczas regat, w zależności od warunków pogodowych, dopuszczalne jest noszenie dodatkowych okryć zabezpieczających przed zimnem, deszczem i słońcem oraz nakrycia głowy. Ubiory te winny być w kolorze granatowym.

Pobierz Regulamin KS

Zobacz także

 

Nadchodzące zawody
(kalendarz)

2-3.10Akademickie Mistrzostwa Polski
Bydgoszcz
6-7.06Regaty międzynarodowe
Ratzeburg (Niemcy)
17.10Regaty "Warsaw Head"
Warszawa

2-3.10
Akademickie Mistrzostwa Polski
Bydgoszcz
6-7.06
Regaty międzynarodowe
Ratzeburg (Niemcy)
17.10
Regaty "Warsaw Head"
Warszawa

Zobacz wszystkie zawody