Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich
Sponsor Generalny
Partner
Partner medialny
Filippi
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Medyczny
COS
Partner
100 lat PZTW Facebook Twitter Instagram Youtube
100 lat PZTW

Regulamin licencji trenera/instruktora wioślarstwa

(tekst jednolity zatwierdzony uchwałą nr 34/2022 Zarządu PZTW z dnia 22.10.2022)


Zważywszy na to, że:

 • W związku z wejściem w życie tzw. ustawy deregulacyjnej kryteria i warunki wykonywania zawodu trenera i instruktora zostały znacznie zliberalizowane;
 • Polski Związek Towarzystw Wioślarskich wyraża głęboką troskę o zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia i kompetencji trenerów i instruktorów wioślarstwa, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na jakość ich pracy zawodowej, a w konsekwencji również bezpieczeństwo samych zawodników i osiągane przez nich wyniki sportowe;
 • Wyrażając pełną wolę pozostania w zgodzie z wymogami tzw. ustawy deregulacyjnej i jednocześnie nie ograniczając prawa do wykonywania zawodu trenera w rozumieniu ustawy o sporcie

 

Na podstawie §9 pkt. 3b Statutu PZTW, postanawia się co następuje:

§1

 1. „Regulamin" określa zasady przyznawania, odmowy przyznawania, przedłużania lub pozbawiania licencji potwierdzających wysokie kompetencje do prowadzenia przez trenerów, zwanych dalej „trenerami", zorganizowanych zajęć oraz przekazywania aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu treningu sportowego i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie sportu – wioślarstwo.
 2. Na mocy niniejszego Regulaminu ustanawia się licencję trenera PZTW, dalej: „licencja”.

§2

Regulamin może być stosowany do wszystkich trenerów prowadzących zajęcia w klubach sportowych i okręgowych związkach sportowych biorących udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZTW, a także do trenerów prowadzących kadry narodowe lub uczestniczących w ekipach szkoleniowych zespołów reprezentacyjnych.

§3

Licencja jest wewnętrznym dokumentem PZTW potwierdzającym wysokie kompetencje jej posiadacza, w szczególności posiadanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań trenera, w tym do prowadzenia zajęć treningowych i do udziału w zawodach wioślarskich organizowanych przez PZTW lub organizacje w nim zrzeszone, jak również do prowadzenia kadr narodowych lub uczestnictwa w ekipach szkoleniowych zespołów reprezentacyjnych.

§4

 1. Organem uprawnionym do wydawania licencji z upoważnienia Zarządu PZTW jest Komisja ds. Licencji i Zmiany Barw Klubowych.
 2. Licencję przyznaje się na pisemny wniosek zainteresowanej osoby wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Komisja ds. Licencji i Zmiany Barw Klubowych rozpatruje wnioski o nadanie licencji w ciągu 30 dni od daty ich złożenia, z zastrzeżeniem wystąpienia braków formalnych, o których mowa w ust. 4.
 4. W razie wystąpienia braków formalnych, Komisja ds. Licencji i Zmiany Barw Klubowych wzywa, pod rygorem zwrotu wniosku, wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, po bezskutecznym upływie terminu, Komisja Licencyjna zwraca wniosek wnioskodawcy, który nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

§5

 1. O licencję może ubiegać się osoba, która:
  1. spełnia warunki określone w art. 41 ust. 3 ustawy o sporcie, to jest:
   1. ukończyła 18 lat;
   2. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
   3. posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu, udokumentowane w sposób, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. b Regulaminu;
   4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
   5. nie była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie w wymiarze jednostkowym większym niż 24 miesiące dyskwalifikacji;
  2. złoży wniosek o wydanie licencji trenerskiej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z załącznikami, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu
  3. uiści opłatę za wydanie licencji trenerskiej określoną w § 7 ust. 1 Regulaminu
  4. nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinien zawierać w szczególności:
  1. imię i nazwisko wnioskodawcy;
  2. adres zamieszkania wnioskodawcy;
  3. datę urodzenia wnioskodawcy;
  4. miejsce pracy wnioskodawcy;
  5. datę złożenia wniosku;
  6. zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu oraz regulaminów PZTW;
  7. podpis wnioskodawcy.

§6

 1. Do wniosku o przyznanie licencji osoba zainteresowana jest zobowiązana dołączyć:
  1. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  2. dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji trenera wioślarstwa uzyskany w drodze szkoleń, kursów i innych wydarzeń, których program szkolenia i kształcenia został zatwierdzony przez PZTW zgodnie z opracowanymi przez PZTW założeniami systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego trenerów i instruktorów określonymi w odrębnym dokumencie;
  3. zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera.
  4. pisemne zobowiązanie do przestrzegania statutu, uchwał i regulaminów PZTW oraz FISA i MKOL.
  5. oświadczenie, że osoba ubiegająca się nie była ukarana dyscyplinarnie za doping w sporcie w wymiarze jednostkowym większym niż 24 miesiące dyskwalifikacji.
  6. oświadczenie, że osoba ubiegająca się nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
 2. Trenerzy obcokrajowcy obowiązani są przedstawić odpowiednie dokumenty w języku polskim potwierdzone notarialnie.

§7

 1. Licencje są odpłatne, a opłatę licencyjną ustala Zarząd PZTW.
 2. Koszty przyznania bądź przedłużenia licencji pokrywa zainteresowany.
 3. Koszty wydania zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w § 6 ust.1 pkt. c pokrywa osoba ubiegająca się o przyznanie licencji trenera.

§8

 1. Licencję wydaje się na okres 5 lat.
 2. Dokumentem przyznanej licencji jest legitymacja z numerem ewidencyjnym wydana trenerowi, opatrzona zdjęciem i podpisem trenera, pieczęcią Związku oraz podpisem Sekretarza Generalnego/Dyrektora Biura.
 3. Ważność licencji trenera upływa z dniem wskazanym w legitymacji trenerskiej.

§9

 1. Licencji nie może uzyskać osoba, która:
  1. została ukarana karą dożywotniego zakazu wykonywania zawodu trenera lub instruktora,
  2. została ukarana karą czasowego zakazu wykonywania zawodu trenera lub instruktora, w okresie obowiązywania tej kary,
  3. została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
  4. nie spełnia wymagań, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu lub nie dołączy kompletnej dokumentacji, o której mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu,
  5. została ukarana dyscyplinarnie za doping w sporcie w wymiarze jednostkowym większym niż 24 miesiące dyskwalifikacji;
  6. figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
 2. Odmowa przyznania licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.
 3. Od decyzji Komisji ds. Licencji i Zmiany Barw Klubowych odmawiającej przyznania licencji trenerowi przysługuje odwołanie do Zarządu PZTW.
 4. Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Zarządu PZTW w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.
 5. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
 6. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
 7. Rozstrzygając odwołanie Zarząd PZTW może:
  1. utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję,
  2. zmienić zaskarżoną decyzję,
  3. odrzucić odwołanie w przypadku wniesienia go po terminie.

§10

 1. Trener może być pozbawiony licencji w przypadku:
  1. rażącego nieprzestrzegania regulaminu regat stwierdzonego w protokole regat,
  2. nietrzeźwości na zawodach i treningach,
  3. udowodnionego podawania środków dopingujących zawodnikom,
  4. naruszania godności, poniżania lub upokarzania zawodnika, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem organu dyscyplinarnego,
  5. nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa zawodników na treningach,
  6. rażącego nieprzestrzegania przepisów wewnętrznych PZTW,
  7. skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
 2. Pozbawianie licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.

§11

 1. Licencje wydawane trenerom przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu obowiązują aż do momentu upływu terminu ich ważności.
 2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, trener nabywa licencję na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§12

Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.

§13

Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Zarządowi PZTW.

 

Regulamin na podstawie uchwały Zarządu PZTW z dnia 22 października 2022 obowiązuje od dnia uchwalenia na czas nieokreślony.

Pobierz załącznik - Wniosek


RAMOWY PROGRAM KURSÓW INSTRUKTORÓW WIOŚLARSTWA