Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich
Sponsor Generalny
Partner
Partner medialny
Filippi
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Medyczny
COS
Partner
100 lat PZTW Facebook Twitter Instagram Youtube
100 lat PZTW

Pobierz załącznik

Na podstawie §9 pkt. 3b Statutu PZTW, postanawia się co następuje:

§ 1

Regulamin stosuje się do wszystkich instruktorów i trenerów prowadzących zajęcia w klubach sportowych i okręgowych związkach sportowych biorących udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZTW.

§ 2

Licencja jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia trenerskie lub instruktorskie do prowadzenia zajęć treningowych i do udziału w zawodach wioślarskich organizowanych przez PZTW lub organizacje w nim zrzeszone.

§ 3

 1. Organem uprawnionym do wydawania licencji z upoważnienia Zarządu PZTW jest Komisja ds. Licencji i Zmiany Barw Klubowych.
 2. Licencję przyznaje się na pisemny wniosek zainteresowanej osoby wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Koszty przyznania bądź przedłużenia licencji pokrywa zainteresowany.

§ 4

 1. Do wniosku o przyznanie licencji trenera/instruktora należy dołączyć:
  1. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  2. dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji instruktora lub trenera wioślarstwa
  3. zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera lub instruktora.
  4. pisemne zobowiązanie do przestrzegania statutu i regulaminów PZTW oraz FISA i MKOL.
 2. Trenerzy obcokrajowcy obowiązani są przedstawić odpowiednie dokumenty w języku polskim potwierdzone notarialnie.

§ 5

 1. Licencje są odpłatne, a opłatę licencyjną ustala Zarząd PZTW.
 2. Koszty wydania zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt. c pokrywa osoba ubiegająca się o przyznanie licencji trenera lub instruktora.

§ 6

 1. Licencję wydaje się na okres 5 lat.
 2. Dokumentem przyznanej licencji jest legitymacja z numerem ewidencyjnym wydana trenerowi lub instruktorowi, opatrzona zdjęciem.

§ 7

Ustala się dwie kategorie licencji:

 1. licencja – trener wioślarstwa
 2. licencja – instruktor wioślarstwa

§ 8

 1. Licencji nie może uzyskać osoba, która:
  1. została ukarana karą dożywotniego zakazu wykonywania zawodu trenera lub instruktora,
  2. została ukarana kara czasowego zakazu wykonywania zawodu trenera lub instruktora, w okresie obowiązywania tej kary,
  3. została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo wykluczające możliwość pracy z młodzieżą,
 2. Odmowa przyznania licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 9

 1. Trener lub instruktor może być pozbawiony licencji w przypadku:
  1. rażącego nieprzestrzegania regulaminu regat stwierdzonego w protokole regat,
  2. nietrzeźwości na zawodach i treningach,
  3. udowodnionego podawania środków dopingujących zawodnikom.
  4. naruszania godności, poniżania lub upokarzania zawodnika, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem organu dyscyplinarnego.
  5. nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa zawodników na treningach.
 2. Pozbawianie licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 10

Od decyzji określonych w §§ 8 i 9 trenerowi lub instruktorowi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

§ 11

Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.

§ 12

Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Zarządowi PZTW.

 

Regulamin na podstawie uchwały Zarządu PZTW z dnia 19 listopada 2016 obowiązuje od dnia uchwalenia na czas nieokreślony.

Pobierz załącznik