Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich
Sponsor Generalny
Partner
Partner medialny
Filippi
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Medyczny
COS
Partner
100 lat PZTW Facebook Twitter Instagram Youtube
100 lat PZTW

Pobierz załącznik

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodnika

Na podstawie §9 pkt. 10 Statutu PZTW, postanawia się co następuje:

§ 1
Regulamin stosuje się do wszystkich zawodników uprawiających lub zamierzających uprawiać wioślarstwo i uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Towarzystw Wioślarskich.

§ 2
Posiadanie licencji stanowi warunek uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Towarzystw Wioślarskich.

§ 3
Licencje są odpłatne, a opłatę licencyjną ustala Zarząd PZTW. Powyższe dotyczy również przedłużenia licencji na każdy następny rok.

§ 4

 1. Organem uprawnionym do wydawania licencji z upoważnienia Zarządu PZTW jest Komisja ds. Licencji i Zmiany Barw Klubowych.
 2. Komisja wydająca licencję prowadzi ewidencję przyznanych licencji oraz odrębną ewidencję prawomocnych decyzji o odmowie przyznania i pozbawienia licencji.
 3. Licencję przyznaje się na pisemny wniosek zainteresowanej osoby składany za pośrednictwem macierzystego klubu sportowego, a w przypadku osoby niestowarzyszonej bezpośrednio do Komisji ds. Licencji i Zmiany Barw Klubowych PZTW elektronicznie w systemie licencyjnym na stronie internetowej https://licencje.wioslarstwo.poznan.pl/login/index/. Wzór wniosku o licencję w formie formularza jest dostępny po zalogowaniu w systemie licencyjnym.
 4. Osoba niestowarzyszona jest zobowiązana do przedstawienia pisemnego potwierdzenia posiadanych umiejętności i znajomości zasad rywalizacji sportowej w wioślarstwie – wystawionego przez dwóch trenerów wioślarskich.
 5. Osoba niestowarzyszona pokrywa wszelkie koszty związane z udziałem we współzawodnictwie sportowym.
 6. Przedłużenie licencji na dany rok dokonuje się poprzez macierzysty klub w elektronicznym systemie licencyjnym na stronie internetowej https://licencje.wioslarstwo.poznan.pl/login/index/ do 31 marca danego roku. Osoby niestowarzyszone występują indywidualnie o przedłużenie licencji przez system elektroniczny również do dnia 31 marca danego roku.

§ 5
Do wniosku o przyznanie licencji zawodnika należy dołączyć:

 1. aktualne zdjęcie,
 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania wioślarstwa wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego,
 3. pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego, w przypadku osoby niepełnoletniej,
 4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje do uprawiania wioślarstwa – w przypadku osoby niestowarzyszonej.
 5. pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich oraz międzynarodowych organizacji sportowych, a także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej.

§ 6
Dokumentem przyznanej licencji jest legitymacja z numerem ewidencyjnym wydana zawodnikowi, opatrzona zdjęciem. Przyznany Numer ewidencyjny obowiązuje przez cały czas aktywności sportowej zawodnika w wioślarstwie. Ważność licencji na dany rok jest stwierdzana na podstawie listy corocznie aktualizowanej przez Komisję ds. Licencji i Zmiany Barw Klubowych w elektronicznym systemie licencyjnym. Ważność przyznanej licencji wygasa w dniu 31 grudnia danego roku.

§ 7

 1. Licencji na uprawianie wioślarstwa nie może uzyskać zawodnik, który został przez właściwy organ Związku:
  1. ukarany karą dożywotniej dyskwalifikacji,
  2. ukarany karą czasowej dyskwalifikacji – w okresie odbywania tej kary,
  3. pozbawiony licencji z przyczyn określonych w § 8 ust. 1 i 2 w okresie 2 lat od daty wydania tej decyzji.
 2. Odnowa przyznania licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 8

 1. Zawodnik traci licencję na podstawie decyzji Zarządu Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich w przypadku:
  1. stwierdzenia przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego niezdolności do uprawiania wioślarstwa,
  2. rażącego nieprzestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej,
  3. rażącego naruszenia obowiązków zawodnika,
  4. przekroczenia przepisów antydopingowych.
 2. Pozbawienie licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 9
Od decyzji określonych w §§7 i 8 zawodnikowi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

§ 10
Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.

§ 11
Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Zarządowi PZTW.

§ 12
Regulamin wchodzi w życie na podstawie decyzji Zarządu PZTW z dnia 26 stycznia 2024 roku.

Pobierz załącznik