Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich
Sponsor Generalny
Partner
Partner medialny
Filippi
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Medyczny
COS
Partner
100 lat PZTW Facebook Twitter Instagram Youtube
100 lat PZTW

Regulamin Kolegium Sędziów PZTW

 

Rozdział I
Skład i władze Kolegium Sędziów

§ 1

Kolegium Sędziów Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich (PZTW) jest wewnętrznym i pomocniczym organem Zarządu PZTW do spraw sędziowskich. Członkami Kolegium są wszyscy sędziowie, którzy posiadają ważne licencje sędziowskie PZTW.

§ 2

Pracą Kolegium Sędziów PZTW kieruje Prezydium Kolegium Sędziów PZTW. W skład Prezydium wchodzą Przewodniczący Kolegium Sędziów PZTW, przewodniczący Okręgowych Kolegiów Sędziów, zastępcy przewodniczących okręgu wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego.

§ 3

Pracą Prezydium Kolegium Sędziów PZTW kieruje Przewodniczący Kolegium Sędziów PZTW, którego wybierają wszyscy sędziowie, posiadający ważną co najmniej od roku licencję sędziego PZTW, którzy wzięli udział w pracach komisji sędziowskiej co najmniej jednych regat.

§ 4

Wybór Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZTW, będącego jednocześnie kandydatem Kolegium Sędziów na Wiceprezesa Zarządu PZTW ds. sędziów i regat, dokonywany jest w wyniku uzyskania zwykłej większości głosów podczas tajnego, równego i bezpośredniego głosowania, spośród kandydatów posiadających klasę związkową oraz ważną licencję sędziego PZTW. Jeżeli do wyborów przewodniczącego stanie tylko jeden kandydat, musi on uzyskać bezwzględną większość głosów. Do ważności wyborów wymagane jest kworum połowy ilości sędziów dysponujących prawem do głosowania. W przypadku braku kworum lub wymaganej większości głosów przeprowadza się reasumpcję głosowania.

§ 5

Przewodniczący Kolegium Sędziów PZTW spośród członków Prezydium powołuje Sekretarza Kolegium. Przewodniczący ma także prawo powołać Wiceprzewodniczącego.

§ 6

Kadencja Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZTW rozpoczyna się i kończy wraz z kadencją Zarządu PZTW.

§ 7

Wybory Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZTW odbywają się przed Sejmikiem Wyborczym PZTW. Kalendarium oraz szczegółowy tryb wyborczy reguluje regulamin wyborów, każdorazowo opracowywany i zatwierdzany przez Prezydium Kolegium Sędziów PZTW.

§ 8

Kadencja przewodniczącego Kolegium Sędziów PZTW wygasa w skutek śmierci, pisemnej rezygnacji lub utraty ważnościj licencji sędziego PZTW.

§ 9

Zarząd PZTW ma prawo odwołać ze stanowiska Przewodniczącego KS przed końcem jego kadencji w przypadku rażącego naruszenia statutu PZTW, uchwał i regulaminów PZTW.

§ 10

W przypadku powstania wakatu na stanowisku Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZTW w trakcie trwania jego kadencji, Prezydium Kolegium Sędziów PZTW niezwłocznie przeprowadza powtórne wybory przewodniczącego. Jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 12 miesięcy, Prezydium wybiera p.o. przewodniczącego spośród sędziów związkowych.

§ 11

Nadzór nad pracą Prezydium Kolegium Sędziów PZTW sprawuje Zarząd PZTW za pośrednictwem Wiceprezesa Zarządu PZTW ds. sędziów i regat.

§ 12

Okręgowe Kolegia Sędziów działają przy Okręgowych Związkach Towarzystw Wioślarskich (OZTW). W przypadku braku miejscowego OZTW na terenie, na którym działają kluby wioślarskie, Zarząd PZTW na wniosek Prezydium Kolegium Sędziów PZTW może powołać Okręgowe Kolegium Sędziów działające przy klubie wioślarskim. Członkami Okręgowego Kolegium Sędziów są wszyscy sędziowie, zarejestrowani w danym okręgu, którzy posiadają ważne licencje sędziowskie PZTW.

§ 13

Pracą Okręgowego Kolegium Sędziów kieruje przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziów, który jest wybierany zwykłą większością głosów przez zgromadzenie sędziów OKS, posiadających ważną co najmniej od roku licencję sędziego PZTW, którzy wzięli udział w pracach komisji sędziowskiej co najmniej 1 regat. Wybór przewodniczącego dokonywany jest podczas tajnego, równego i bezpośredniego głosowania spośród kandydatów posiadających klasę związkową. Jeżeli do wyborów przewodniczącego stanie tylko jeden kandydat, musi on uzyskać bezwzględną większość głosów. Do ważności wyborów wymagane jest kworum połowy ilości sędziów dysponujących prawem do głosowania. W przypadku braku kworum lub wymaganej większości głosów przeprowadza się reasumpcję głosowania. Okręgowe Kolegium Sędziów może także wybrać ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza OKS.

§ 14

Tryb wyborczy Przewodniczących Okręgowych Kolegiów Sędziów reguluje regulamin wyborów zatwierdzany przez zgromadzenie sędziów OKS lub OZTW.

§ 15

Kadencja Przewodniczącego Okręgowego Kolegium Sędziów rozpoczyna się i kończy wraz z kadencją Zarządu PZTW.

§ 16

Kadencja przewodniczącego OKS wygasa wskutek śmierci, pisemnej rezygnacji lub utraty ważności licencji sędziego PZTW.

§ 17

Zarząd PZTW ma prawo odwołać ze stanowiska członka Prezydium KS przed końcem jego kadencji w przypadku rażącego naruszenia statutu PZTW, uchwał i regulaminów PZTW.

§ 18

W przypadku powstania wakatu na stanowisku Przewodniczącego OKS, jego obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący OKS, a w przypadku jego braku zgromadzenie OKS niezwłocznie przeprowadza wybory uzupełniające.

§ 19

Prezydium Kolegium Sędziów PZTW sprawuje nadzór nad pracą Okręgowych Kolegiów Sędziów.

 

Rozdział II
Zadania Prezydium Kolegium Sędziów

§ 20

Organizacja pracy Prezydium Kolegium Sędziów

 1. Kolegium działa na podstawie rocznego planu pracy, opracowanego przez Prezydium.
 2. Posiedzenia Prezydium Kolegium Sędziów odbywają się co najmniej 2 razy w ciągu roku według ustalonego terminarza. Mogą one być również zwoływane w sprawach pilnych.
 3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Kolegium Sędziów nie później niż 7 dni przed terminem spotkania, przesyłając członkom Prezydium zawiadomienie, przewidywany porządek posiedzenia, a także materiały do dyskusji. Dopuszcza się prowadzenie posiedzeń w formie zdalnej i online.
 4. Posiedzenie Prezydium prowadzi Przewodniczący Kolegium Sędziów, a w razie jego nieobecności inny członek Prezydium upoważniony przez Przewodniczącego.
 5. Udział w zebraniach Prezydium Przewodniczących Okręgowych Kolegiów Sędziów lub osób przez nich wyznaczonych jest obowiązkowy.
 6. Posiedzenia Prezydium są protokołowane przez Sekretarza Kolegium. Protokoły i uchwały Prezydium przechowywane są w siedzibie PZTW.
 7. Prezydium podczas swoich posiedzeń omawia zadania dotyczące Kolegium Sędziów oraz sposób ich realizacji. Istotne decyzje podejmowane są w formie uchwał.
 8. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% jego członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. Na wniosek członków Prezydium prowadzący zebranie przeprowadza głosowanie tajne.
 9. Dopuszcza się możliwość głosowania nad uchwałami w wyniku indywidualnego zbierania głosów.
 10. Dopuszcza się możliwość korespondencyjnego zbierania głosów do uchwał, z wykorzystaniem oprogramowania i innych dostępnych narzędzi elektronicznych.
 11. Sekretarz Kolegium Sędziów rejestruje uchwały podjęte przez Prezydium.

§ 21

Do zadań organizacyjnych w działalności Prezydium Kolegium Sędziów należą:

 1. wnioskowanie do Zarządu PZTW o przyznanie środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji powierzonych zadań,
 2. przygotowanie corocznych sprawozdań z działalności Kolegium,
 3. wnioskowanie obsady sędziów głównych regat centralnych, ich zastępców, starszych sekretarzy regat oraz starszych sędziów komisji kontroli,
 4. wyznaczanie spośród członków Prezydium Przedstawicieli Kolegium Sędziów na regatach centralnych,
 5. ustalanie we współpracy z Okręgowymi Kolegiami Sędziów składów komisji sędziowskich regat centralnych,
 6. analiza i ocena pracy komisji sędziowskich regat centralnych,
 7. prowadzenie ewidencji pracy sędziów na regatach centralnych,
 8. wnioskowanie do Zarządu PZTW o przyznanie zasłużonym sędziom wyróżnień i odznaczeń,
 9. opiniowanie i rozstrzyganie sporów, odwołań i zażaleń dotyczących sędziów i ich pracy,
 10. aktualizacja statusu licencji sędziowskich zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
 11. prowadzenie wykazu sędziów PZTW,
 12. powoływanie tematycznych zespołów, działających stale lub na czas wykonania określonych zadań,
 13. zatwierdzanie kandydatów do egzaminu FISA. Kandydat powinien posiadać klasę sędziego związkowego od przynajmniej 3 lat, nienaganną opinię, odpowiednie doświadczenie oraz znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym.

§ 22

Do zadań szkoleniowych w działalności Prezydium Kolegium Sędziów należą:

 1. organizacja corocznych ogólnopolskich szkoleń dla sędziów,
 2. opracowanie programu ogólnopolskich szkoleń,
 3. organizacja szkoleń z zakresu regulaminów regatowych dla środowiska wioślarskiego,
 4. organizowanie egzaminów sędziowskich na klasę związkową,
 5. powoływanie składu komisji egzaminacyjnych na klasę związkową,
 6. przygotowanie i redakcja materiałów szkoleniowych.

§ 23

Do zadań technicznych Prezydium Kolegium Sędziów należą:

 1. wnioskowanie zmian dotyczących rozwiązań organizacyjnych i technicznych torów regatowych,
 2. prowadzenie inspekcji i wizji lokalnych we współpracy z komisją organizacji imprez w zakresie stanu przygotowania torów regatowych, zwłaszcza przed ważnymi imprezami,
 3. opiniowanie projektów modernizacji i budowy torów regatowych oraz udział w nadzorze realizacji projektów,
 4. opracowanie wzorów strojów sędziowskich, odznak i książeczek sędziowskich.

§ 24

Kolegium Sędziów współpracuje z Komisjami i zespołami Zarządu PZTW w zakresie opracowywania i opiniowania nowelizacji Wioślarskiego Regulaminu Sportowego, Wioślarskiego Informatora Sportowego, regulaminów imprez sportowych i programów regat.

 

Rozdział III
Licencje sędziego PZTW

§ 25

Przewodniczący Kolegium Sędziów PZTW przyznaje i odnawia licencje sędziego wioślarstwa sędziom posiadającym co najmniej II klasę sędziowską. Prezydium ma prawo także odmówić przyznania, zawiesić lub pozbawić licencji sędziego wioślarstwa.

§ 26

Sędzia ubiegający się o przyznanie licencji sędziego PZTW składa wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do Przewodniczącego KS PZTW. Formę wniosku ustala Prezydium KS PZTW.

§ 27

Licencję sędziego wioślarstwa przyznaje się sędziom posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych i korzystających z pełni praw publicznych, na 3 lata.

§ 28

Licencja sędziego wioślarstwa zostaje odnowiona na kolejne 3 lata, na podstawie corocznej deklaracji aktywności sędziego (udziału w pracach komisji sędziów co najmniej 1 regat) w minionym roku kalendarzowym.

§ 29

Ważność licencji sędziowskiej upływa z końcem roku, w którym nie odnotowano aktywności sędziego w rozumieniu §28, w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych.

§ 30

Sędzia starający się o odnowienie licencji, która utraciła swoją ważność, może ubiegać się o jej odnowienie w roku, w którym odbył szkolenie ogólnopolskie dla sędziów.

§ 31

Prezydium Kolegium Sędziów PZTW prowadzi i aktualizuje ewidencję wraz z dokumentacją dotyczącą licencji sędziów wioślarstwa.

§ 32

Aktualizacji rejestru sędziów oraz posiadanych przez nich klas dokonuje się corocznie, wg stanu na dzień 31 grudnia minionego roku.

§ 33

W sprawach dotyczących licencji sędziowskich, nie ujętych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje Prezydium Kolegium Sędziów PZTW.

 

Rozdział IV
Klasy sędziowskie

§ 34

Ustala się na następujące klasy sędziowskie:

 1. sędzia klasy II,
 2. sędzia klasy I,
 3. sędzia związkowy.

Poza powyższymi klasami sędzia związkowy może uzyskać klasę sędziego międzynarodowego, nadawaną przez wioślarską federację międzynarodową, po spełnieniu określonych przez nią wymagań.

§ 35

Sędzią klasy II może zostać osoba, która:

 1. odbyła szkolenie przygotowawcze dla kandydatów na sędziów wioślarstwa,
 2. ukończyła 18 lat,
 3. zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną, której skład i przewodniczącego wyznaczył Przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziów.

Klasa 2 uprawnia do pełnienia wszystkich funkcji na regatach lokalnych i okręgowych oraz funkcji pomocniczych na regatach ogólnopolskich (tj. z wyłączeniem arbitra, startera i funkcji kierowniczych)

§ 36

Sędzią klasy I może zostać osoba, która:

 1. posiada uprawnienia sędziego klasy II,
 2. brała udział w przynajmniej jednym szkoleniu dla sędziów (okręgowym lub ogólnopolskim),
 3. wzięła udział w pracach komisji sędziowskich co najmniej 15 regat, pełniąc przynajmniej jednokrotnie funkcję arbitra albo jednokrotnie funkcję w obrębie startu,
 4. zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną, której skład i przewodniczącego wyznaczył Przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziów.

§ 37

Sędzią klasy związkowej może zostać osoba, która:

 1. posiada uprawnienia sędziego klasy I,
 2. brała udział w przynajmniej dwóch szkoleniach dla sędziów,
 3. wzięła udział w pracach komisji sędziowskich co najmniej 40 regat, pełniąc na regatach centralnych przynajmniej dwukrotnie funkcję arbitra, dwukrotnie startera i jednokrotnie sekretarza. Ponadto kandydat na regatach centralnych przynajmniej jednokrotnie pełnił funkcję starszego sekretarza albo starszego sędziego komisji kontroli,
 4. została zgłoszona do egzaminu na sędziego klasy związkowej przez Przewodniczącego Okręgowego Kolegium Sędziów,
 5. zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną, której skład i przewodniczącego wyznaczył Przewodniczący Kolegium Sędziów.

§ 38

Uczestnictwo w szkoleniach oraz aktywność sędziowska oceniana jest na podstawie ewidencji prowadzonej w książeczce sędziowskiej. Książeczki sędziowskie sędziom II klasy wydają Przewodniczący Okręgowych Kolegiów Sędziów lub Okręgowe Związki Towarzystw Wioślarskich.

 

Rozdział V
Prawa i obowiązki sędziego

§ 39

Sędziowie mają prawo do:

 1. podejmowania decyzji sędziowskich zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
 2. uzyskiwania informacji o zmianach przepisów i regulaminów wioślarskich,
 3. zgłaszania wniosków i uwag dotyczących przebiegu zawodów sportowych, pracy sędziów, przepisów i regulaminów sportowych,
 4. oczekiwania od organizatora zawodów zapewnienia niezbędnych środków umożliwiających bezpieczne i regulaminowe przeprowadzenie zawodów,
 5. podwyższania swoich kompetencji oraz uczestnictwa w szkoleniach sędziowskich,
 6. ubiegania się o wyższe klasy sędziowskie,
 7. korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego podczas wyborów władz sędziowskich, zgodnie z regulacjami rozdziału I niniejszego regulaminu,
 8. uzyskiwania wyróżnień, pochwał i odznaczeń sportowych.

§ 40

Sędziowie zobowiązani są do:

 1. znajomości regulaminów i przepisów dotyczących zawodów,
 2. stosowania się do uchwał i decyzji Prezydium KS PZTW oraz Zarządu PZTW,
 3. podejmowania decyzji sędziowskich zgodnych z obowiązującymi regulaminami,
 4. wykonywania czynności sędziowskich zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
 5. interweniowania w przypadku stwierdzenia naruszeń regulaminowych,
 6. rzetelnego i obiektywnego wykonywania swoich czynności,
 7. uczestnictwa w szkoleniach sędziowskich,
 8. znajomości i umiejętnego posługiwania się przyrządami i urządzeniami do sędziowania,
 9. zachowania nienagannej postawy moralnej, w oparciu o kodeks etyczny sędziego,
 10. przestrzegania zasad dotyczących stroju sędziowskiego podczas zawodów sportowych,
 11. ewidencjonowanie pracy sędziowskiej w książeczce sędziowskiej,
 12. informowanie Prezydium Kolegium Sędziów o zmianie swoich danych kontaktowych.

§ 41

Szczegółowe uprawnienia i obowiązki sędziego określają przepisy Wioślarskiego Regulaminu Sportowego oraz Wioślarskiego Informatora Sportowego.

§ 42

Sędzia powołany do uczestnictwa w regatach ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu kosztów, wg stawek określonych zarządzeniami PZTW dla zawodów ogólnopolskich lub przez Organizatora imprezy lokalnej.

 

Rozdział VI
Powoływanie sędziów

§ 43

Do pracy w komisji sędziowskiej regat powołany może być tylko sędzia posiadający ważną licencję sędziego wioślarstwa.

§ 44

Przewodniczący OKS lub osoby przez nie wyznaczone ustalają zgłoszenia sędziów danego okręgu na regaty centralne w danym sezonie, zgodnie z przyznanym przez Prezydium KS limitem.

§ 45

Zbiorcze zgłoszenia sędziów na dany sezon przesyłane są do odpowiedzialnego za organizację obsady sędziowskiej członka Prezydium KS, w terminie przez niego wyznaczonym. Zgłoszenia zawierają: nazwę regat, imię i nazwisko sędziego, aktualną klasę sędziowską oraz adres e-mail sędziego.

§ 46

Na podstawie nadesłanych zgłoszeń oraz uchwały Prezydium KS dotyczącej składu osobowego kierownictwa regat, odpowiedzialny za organizację obsady sędziowskiej członek Prezydium KS sporządza listę członków komisji sędziowskiej, którą przekazuje do biura PZTW najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem regat. Sekretarz Generalny PZTW pisemnie powołuje sędziów na członków komisji sędziowskiej danych regat.

§ 47

Przewodniczący OKS zobowiązani są niezwłocznie powiadamiać osobę odpowiedzialną za organizację obsady sędziowskiej o zamianach lub rezygnacjach zgłoszonych do regat sędziów.

§ 48

W przypadku powstania wakatu w obsadzie komisji sędziowskiej osoba odpowiedzialna za organizację obsady sędziowskiej informuje członków Prezydium KS o powstałym zapotrzebowaniu i uzupełnia skład spośród zgłoszenia sędziów rezerwowych, kierując się: posiadaną nie niższą klasą sędziowską, proporcjonalnym rozkładem miejsc dla wszystkich okręgów, a w przypadku braku zgłoszeń sędziów rezerwowych - kolejnością nadesłanych zgłoszeń. Jeśli zmiana dotyczy sędziego pełniącego funkcję kierowniczą, decyzję podejmuje odpowiedzialny za organizację obsady sędziowskiej wraz z Przewodniczącym KS PZTW.

§ 49

Na 2 dni przed regatami członek Prezydium KS odpowiedzialny za organizację obsady sędziowskiej przesyła zaktualizowaną listę sędziów do przedstawiciela organizatora regat oraz sędziego głównego.

§ 50

Sędzia powołany na regaty nie może pełnić na nich żadnych innych funkcji poza sędziowaniem, w tym nie może uczestniczyć w takich zawodach jako zawodnik, trener czy delegat klubu.

 

Rozdział VII
Kodeks etyczny sędziego

§ 51

 1. Sędzia powinien zawsze kierować się zasadami uczciwości, godności, honoru, poczuciem obowiązku oraz przestrzegać dobrych obyczajów.
 2. Sędziemu nie wolno wykorzystywać swojej pozycji i sprawowanej funkcji w celu wspierania interesu własnego lub innych osób.
 3. Sędzia powinien dbać o autorytet Kolegium Sędziów, a także o dobro wymiaru podejmowanych sprawiedliwie decyzji.
 4. Sędzia powinien unikać zachowań, które mogłyby przynieść ujmę godności sędziego lub podważyć zaufanie do jego bezstronności.
 5. Sędzia, który naruszył zasady etyczne, powinien podjąć niezwłocznie działania zmierzające do usunięcia skutków tego naruszenia lub w inny sposób zadośćuczynić osobie dotkniętej takim postępowaniem.
 6. Sędzia powinien wymagać od innych sędziów nienagannego zachowania i kierowania się zasadami etyki, a na naganne zachowania odpowiednio reagować.
 7. Sędzia nie może ulegać jakimkolwiek wpływom naruszającym jego bezstronność, bez względu na ich źródło lub przyczynę.
 8. W razie wystąpienia okoliczności, które mogą zagrozić bezstronnemu sprawowaniu funkcji, sędzia jest obowiązany niezwłocznie powiadomić odpowiedniego przełożonego.
 9. Sędzia powinien dbać o należyty poziom stosowania procedur, w których uczestniczy.
 10. W odniesieniu do członków środowiska sportowego sędzia powinien zachowywać godną postawę, a także wymagać od tych osób właściwego zachowania.
 11. Sędzia powinien odpowiednio reagować w przypadku niewłaściwego zachowania osób uczestniczących w postepowaniu, w szczególności w razie okazywania przez te osoby uprzedzenia ze względu na rasę, płeć, wyznanie, narodowość, niepełnosprawność, wiek lub status społeczny, czy z jakiejkolwiek innej przyczyny.

§ 52

Za czyny niegodne sędziego stosuje się kary przewidziane niniejszym regulaminem.

 

Rozdział VIII
Kary

§ 53

W stosunku do sędziego postępującego niewłaściwie w czasie zawodów wioślarskich, na które został powołany lub podejmującego decyzje nie zgodne z obowiązującymi regulaminami można zastosować następujące kary:

 1. upomnienie,
 2. nagana,
 3. czasowe zawieszenie licencji sędziego do 4 lat,
 4. pozbawienie licencji sędziego.

§ 54

Wnioski o ukaranie sędziego składane są:

 1. w stosunku do sędziów klasy II oraz klasy I - do Przewodniczącego Okręgowego Kolegium Sędziów, właściwego dla danego sędziego,
 2. w stosunku do sędziów związkowych – do Prezydium Kolegium Sędziów PZTW.

§ 55

Wniosek o ukaranie rozpatrywany jest najkrótszym możliwym terminie, a nałożenie kary może mieć miejsce tylko po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i złożenia wyjaśnień przez osobę, której postawiono zarzut.

§ 56

Kary nakładane są przez:

 1. kary upomnienia i nagany nakłada Przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziów, właściwego dla danego sędziego,
 2. kary czasowego zawieszenia licencji sędziego nakłada Prezydium Kolegium Sędziów PZTW,
 3. kary pozbawienia licencji sędziego nakłada Komisja Dyscyplinarna PZTW, na wniosek Prezydium Kolegium Sędziów PZTW.

§ 57

Sędziemu ukaranemu karą czasowego zawieszenia lub pozbawienia licencji sędziego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zarządu PZTW, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o ukaraniu. Wniesienie odwołania do Zarządu PZTW nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

Rozdział IX
Strój sędziowski

§ 58

Podczas zawodów sędziów obowiązują jednolite stroje sędziowskie.

 1. Strój mężczyzn:
  • granatowa marynarka,
  • gładka błękitna koszula z krótkim lub długim rękawem, np. typu oxford,
  • związkowy lub granatowy krawat,
  • szare spodnie,
  • czarne obuwie.
 2. Strój kobiet:
  • granatowa marynarka,
  • gładka błękitna koszula z krótkim lub długim rękawem,
  • związkowy lub granatowy krawat, musznik,
  • szara spódnica lub spodnie,
  • czarne obuwie.

§ 59

Zależnie od warunków pogodowych podczas regat, dopuszczalne jest zakładanie dodatkowych okryć zabezpieczających przed zimnem, deszczem, słońcem i nakrycie głowy, o dominującym kolorze innym, niż biały i czerwony.

§ 60

W zależności od decyzji sędziego głównego i warunków atmosferycznych, na niektórych stanowiskach dopuszcza się zakładanie błękitnych bluzek polo.

§ 61

W czasie pełnienia funkcji sędzia umieszcza w widocznym miejscu biało czerwoną, imienną plakietkę sędziego z emblematem PZTW, o wymiarach 8 cm x 3 cm, wg wzoru:

Plakietka sędziego

 

Rozdział X
Postanowienia końcowe

§ 62

Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich sędziów Kolegium Sędziów PZTW, Prezydium Kolegium Sędziów PZTW oraz Okręgowych Kolegiów Sędziów.

§ 63

W sprawach związanych z działalnością Kolegium Sędziów PZTW, nie ujętych w niniejszym regulaminie, głos decydujący należy do Zarządu PZTW.

 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu PZTW z dnia 09.06.2022 i wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Równocześnie traci ważność Regulamin Kolegium Sędziów PZTW z dnia 10.06.2021.

Pobierz Regulamin KS