Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich
Sponsor Generalny
Partner
Partner medialny
Partner Techniczny
Filippi MarlinX
Partner Techniczny
100 lat PZTW Facebook Twitter Instagram Youtube
100 lat PZTW

pztw logo

1. WARUNKI OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu jest Polski Związek Towarzystw Wioślarskich z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kopernika 30/406, 00-336 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000113834, nr NIP 1180120455 (zwany dalej: „Organizatorem”).
1.2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator konkursu.
1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4. Przed wzięciem udziału w Konkursie zdefiniowany niżej Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Uczestnik akceptuje warunki regulaminu w chwili przystąpienia do Konkursu.
1.5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.
1.6. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowych Facebook, na fanpage’u Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich - PolskieWiosłaPZTW (https://pl-pl.facebook.com/PolskieWioslaPZTW/).

2. CZAS TRWANIA KONKURSU
2.1. Konkurs trwa od 06.04. do 30.07.2021 roku.

3. UCZESTNICY KONKURSU
3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
3.3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające stosunku przysposobienia.
3.4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę i akceptuje wszystkie warunki Regulaminu, w tym te dotyczące odbioru nagrody.
3.5. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie jego imienia i nazwiska (lub pseudonimu, pod którym zgłosił się uczestnik w zabawie).
3.6. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu portalu Facebook.

4. ZASADY
4.1. Konkurs jest podzielony na 5 etapów:
a) Mistrzostwa Europy Varese,
b) Puchar Świata Seniorów Zagrzeb,
c) Puchar Świata Seniorów Lucerna,
d) Puchar Świata Seniorów Sabaudia,
e) Igrzyska Olimpijskie w wioślarstwie Tokio,
4.2.W każdym z wymienionych w pkt. 4.1. etapów zadaniem Uczestnika jest wytypowanie wyniku osad – miejsca które zajmie dana osada w biegu finałowym.
4.3. Głosowanie polega na wytypowaniu miejsc, które zajmą wszystkie spośród zgłoszonych do danych zawodów osad (maksymalnie 6 osad), w tym:
a) dwójki podwójnej wagi lekkiej mężczyzn,
b) dwójki podwójnej mężczyzn,
c) czwórki bez sterniczki kobiet,
d) czwórki bez sternika mężczyzn,
e) czwórki podwójnej kobiet,
f) czwórki podwójnej mężczyzn,
4.4. Głosowanie dotyczące poszczególnych etapów będzie możliwe w tygodniu odbywania się zawodów od godziny 00:01 we wtorek do godziny 07:00 w dniu rozpoczęcia zawodów.
4.5. W celu oddania głosu uczestnik musi skopiować zamieszczony przy poście konkursowym wzór zawierający wykaz osad startujących w zawodach (maksymalnie 6 osad) i umieścić go w komentarzu pod tym postem wraz z przewidywanym przez siebie wynikiem każdej z osad.
4.6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie przyjmowania zgłoszeń określonym w pkt. 4.4., spełniające warunki Regulaminu.
4.7. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć opublikowanie odpowiedzi na zadanie konkursowe pod postem konkursowym.
4.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system informatyczny, indywidualne ustawienia przeglądarki Uczestników i nieprawidłowe działanie serwisu Facebook.com lub serwerów informatycznych.

5. PUNKTACJA
5.1. Za prawidłowe wytypowanie wyniku dla konkretnej osady Uczestnik uzyskuje 5 punktów.
5.2. W przypadku, gdy Uczestnik pomyli się w wytypowaniu miejsca danej osady względem rzeczywiście przez nią zajętego o:
a) jedno miejsce - uzyskuje 4 punkty,
b) dwa miejsca - uzyskuje 3 punkty,
c) trzy miejsca - uzyskuje 2 punkty,
d) cztery miejsca - uzyskuje 1 punkt.
5.3. W przypadku, gdy pomyłka pomiędzy miejscem uzyskanym a wytypowanym przez Uczestnika wyniesie co najmniej 5 miejsc głosujący nie otrzymuje punktu.
5.4. Uczestnik przy każdych zawodach może uzyskać maksymalnie 30 pkt.
5.5. Przy każdych zawodach Uczestnik może wytypować wyniki osad tylko raz (w jednym komentarzu). W przypadku dodania większej liczby zgłoszeń w komentarzach, pod uwagę będzie brane pierwsze z nich.
5.6 W sytuacji, gdy na pierwszym miejscu znajdzie się kilka osób, które uzyskały taką samą liczbę punktów zwycięzca zostaje wyłoniony poprzez analizę otrzymywanej punktacji:
a) W pierwszej kolejności pod uwagę brane będzie ile razy osoba z grupy zwycięzców uzyskała 5 punktów za trafne typy,
b) przy równej liczbie 5-punktowych typów, pod uwagę bierze się liczbę 4-punktowych typów,
c) przy równej liczbie 5-punktowych i 4-punktowych typów, pod uwagę bierze się liczbę 3-punktowych typów,
d) przy równej liczbie 5-punktowych, 4-punktowych i 3-punktowych typów, pod uwagę bierze się liczbę 2-punktowych typów.
5.7. Wyniki Konkursu ogłaszane są na stronie Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich www.pztw.pl oraz na fanpage’u portalu społecznościowego Facebook (PoskieWiosłaPZTW), w terminie do wtorku po zawodach.
5.8. Po każdym etapie Konkursu osoba, która uzyska najlepszy wynik uzyskuje tytuł ,,Eksperta wioseł 2021”.
5.9. Celem konkursu jest wyłonienie maksymalnie 5-ciu ,,Ekspertów wioseł 2021”.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
6.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż:
Administratorem Danych Osobowych jest Polski Związek Towarzystw Wioślarskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopernika 30/406, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000113834, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: +48 22 826 43 64;

  • podanie danych przez osoby uczestniczące w Konkursie oraz zakwalifikowanych na listę Zwycięzców ma charakter dobrowolny, lecz może okazać się niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia konkursu, rozstrzygnięcia i rozdania nagród oraz uczestnictwa w kolejnych edycjach Konkursu;
  • przetwarzanie danych osobowych Uczestników w celach wskazanych powyżej odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w tym Rozporządzeniu;
  • Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
  • w przypadku chęci skorzystania z uprawnień określonych w lit d) należy skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez czas trwania Konkursu, a w przypadku zwycięzców konkursu - przez okres niezbędny do przekazania im nagród oraz uczestnictwa w drugiej edycji konkursu w roku 2022;
  • Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6.2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem.
6.3. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą dodatkowo wykorzystane dla celów związanych ze sprawozdawczością podatkową i księgową oraz potrzeb kontaktów, w przedmiocie przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu lub indywidualnego komunikowania się w związku z Konkursem.

7. NAGRODA
7.1. Nagrodą w Konkursie jest koszulka Reprezentacji Polski w Sporcie Wioślarskim. Zwycięzcy dodatkowo uzyskują prawo do typowania wyników na łamach strony www.pztw.pl/ lub na stronie Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich na portalu społecznościowym Facebook przed każdymi głównymi międzynarodowymi regatami (Mistrzostwa Europy, Puchar Świata, Mistrzostwa Świata) w sezonie 2022 (eksperci będą przesyłali swoje typy z krótkim uzasadnieniem).
7.2. W Konkursie przewidziano maksymalnie 5 nagród, które trafią do maksymalnie 5 Zwycięzców.
7.3. Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
7.4. O przyznaniu nagród decyduje Organizator.
7.5. Nagroda zostanie dostarczona Zwycięzcy przez Organizatora na wskazany przez niego adres. Istnieje możliwość osobistego odbioru nagrody w siedzibie Organizatora.
7.6. Przyznane w Konkursie nagrody Organizator zobowiązuje się wysłać w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji o adresie dostawy. Nagroda wysyłana jest po każdej z pięciu imprez.
7.7. Zwycięzca może zrzec się prawa do całości lub części przyznanej mu przez Organizatora nagrody, przy czym w zamian za zrzeczoną całość lub część nagrody nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
7.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Zwycięzcy, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub naruszenia Regulaminu. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.

8. INNE POSTANOWIENIA
8.1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s.California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.
8.2. Organizator zobowiązany jest zwolnić serwis społecznościowy Facebook z odpowiedzialności związanej z Konkursem, w tym w szczególności z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem jego Uczestników.
8.3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego Uczestnika za jego wykluczenie z Konkursu.
8.4. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora.
8.5. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
8.6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podawania przyczyn.
8.7. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, ani zakładami wzajemnymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).
8.8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu. Decyzje organizatora są ostateczne i niepodważalne.
8.9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
9.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu na adres Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data wprowadzenia wiadomości e-mail do serwera informatycznego Organizatora.
9.2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
9.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
9.4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji zwrotną wiadomością e-mail.
9.5. Niezależnie od powyżej opisanej procedury reklamacyjnej Uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 06.04.2021 roku.

Zobacz także

Powołania kadry młodzieżowej na zgrupowanie w Zakopanem (3-12.12.2021)
29 lis 2021
Polski Związek Towarzystw Wioślarskich powołuje niżej wymienione osoby na zgrupowanie szkoleniowe młodzieżowej kadry narodowej, które odbędzie się w dniach 3-12.12.2021 w COS-OPO Zakopane. Grupa kobiet 3-12.12.2021Delimat Cyntia (Posnania P...

Głosuj na czwórkę podwójną kobiet w Plebiscycie "Przeglądu Sportowego"
25 lis 2021
Wicemistrzynie olimpijskie z Tokio - Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zillmann - są nominowane w 87. Plebiscycie "Przeglądu Sportowego" na Najlepszego Sportowca Polski 2021 roku. Zachęcamy do głosowania na polsk...

Zgrupowanie kadry seniorów w Lago Azul
23 lis 2021
Polski Związek Towarzystw Wioślarskich powołuje niżej wymienione osoby na zgrupowanie szkoleniowe kadry narodowej, które odbędzie się w dniach 28.11-19.12.2021 w Lago Azul (Portugalia). Dla reprezentacji Polski seniorów to ostatnie zgrupowan...